Tuesday, May 31, 2016

Johhny Depp vs Amber Heard divorce battle

Amber Heard and Johnny Depp divorce battle


The last days are full of new facts about loud divorce Amber Heard and Johnny Depp. I am very disappointed, because I did not expect that the public washing dirty linen in their style. We are waiting for us one of the most famous divorce in Hollywood. And everything is done in an atmosphere of scandal. Since the last notes there have been several new reports.

1. Photo taken allegedly after Johnny Depp has committed violence against Amber Heard. As you can see Amber and her friends are in high spirits.

Amber Heard is lying


2. Actor was defended by his ex-partner Vanessa Paradis, who sent a letter to the tabloid, which ensured that they never committed violence against her. In defense of Johnny he stood also his first wife - Lorie Anne Alison, who spoke in a similar manner. Daughter Lily Rose Johnny Depp published on Instagram picture of childhood and wrote that her father is a wonderful, loving man. Comedian Doug Stanhope, a friend of Johnny, who called Amber manipulator and used obscene words.

Vanessa Paradin Johnny Depp divorce letter


3. Bodyguards of the spouses suggest that the testimony of Amber is untrue. Apparently they stand at the door, when the actress began to scream to her husband he stopped beating. When immediately entered the room, it turned out that Johnny is in the kitchen, and Amber sitting on the couch. Testimony bodyguards will be conducted in June.

4. Amber Head made a report according to which Johnny abused alcohol and drugs, and often beat her. She has given attachment the photos and video.

Spouses roll together battle for fortune. Before marriage they have not signed marriage articles. If the court decides the guilt Johnny'go, the young actress could count on half of its assets,  200 millions $. On Saturday, Amber Heard and his friend was photographed near the court. Obie ladies were in high spirits. Amber had with her MacBook, presumably to show evidence. How do you suppose the case comes her way. If Amber heard will win the divorce case, it will become one of the richest women in America. At such a young age can become a multi-millionaire. As we know, the actress quickly accustomed to the luxuries that funded her husband, and therefore will fight not only honor, but also for his money.

amber Heard laughing divorce court

amber Heard laughing divorce courtOddly may be the position of Vanessa that Johnny abandoned for Heard. But if we reflect, her daughter Lily Rose Depp will inherit money. Apparently, Vanessa might want to take care of hers interests, by the way doing a great PR.

I do not know what to think about this farce. Who is to blame?


Ostatnie dni obfitują w nowe fakty odnośnie głośnego rozwodu Amber Heard i Johnnyego Deppa. Jestem bardzo rozczarowana, ponieważ nie spodziewałam się, że publiczne pranie brudów jest w ich stylu. Czeka nas jeden z najgłośniejszych rozwodów w Hollywood. A wszystko odbywa się w atmosferze skandalu. Od ostatniej notki pojawiło się kilka nowych doniesień.

1. Zdjęcie zrobione rzekomo po tym Johnny Depp dopuścił się przemocy wobec Amber Heard. Jak widać Amber i jej przyjaciółki są w świetnych humorach. 

2. Po stronie aktora stanęła jego była partnerka Vanessa Paradis, która wysłała do tabloidu list, w którym zapewniała, że nigdy nie dopuścił się przemocy wobec niej. W obronie Johnny'ego stanęła również jego pierwsza żona - Lorie Anne Alison, która wypowiedziała się w podobny sposób. Córka Johnny'ego Lily Rose Depp opublikowała na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa i napisała, że jej ojciec jest wspaniałym, kochającym człowiekiem. Najdosadniej do sprawy odniósł się komik  Doug Stanhope, przyjaciel Johnnyego, który nazwał Amber manipulatorką i użył niecenzuralnych słów.

3. Ochroniarze z domu małżonków sugerują, że zeznania Amber mijają się z prawdą. Podobno mieli stać pod drzwiami, kiedy aktorka zaczęła krzyczeć, żeby mąż przestał ją bić. Gdy natychmiast weszli do pomieszczenia, okazało się, że Johnny znajduje się w kuchni, a Amber siedzi na kanapie. Zeznania ochroniarzy zostaną przeprowadzone w czerwcu. 

4. Amber Head złożyła zeznania, według których Johnny nadużywał alkoholu i narkotyków i często ją bił. Dołączyła także zdjęcia oraz video. 

Małżonkowie toczą ze sobą zaciętą walkę o fortunę. Przed ślubem nie podpisali ntercyzy. Jeśli sąd orzeknie winę Johnny'go, młoda aktorka może liczyć na połowę jego majątku, czyli ok 200 milionów dolarów. W sobotę Amber Heard ze swoją przyjaciółką została sfotografowana pod sądem.Obie panie były w doskonałych humorach. Amber miała ze sobą macbooka, zapewne by pokazać materiały dowodowe. Jak można przypuszczać sprawa toczy się po jej myśli. Jeśli Amber heard wygra sprawę rozwodową, stanie się jedną z najbogatszych kobiet w Ameryce. W tak młodym wieku może stać się multimilionerką. Jak wiemy, aktorka szybko przywykła do luksusów, które fundował jej mąż, dlatego będzie walczyć nie tylko o honor, ale i o jego pieniądze. 

Zastanawiające może być stanowisko Vanessy, którą Johnny porzucił dla Heard. Jednak jeśli zastanowimy się nad tym dobrze, to przecież jej córka LiLy Rose Depp odziedziczy pieniądze Johnnyego. Najwyraźniej Vanessa może chcieć zadbać o jej interesy, przy okazji robiąc sobie doskonały PR. 

Nie wiem co mam myśleć o tej farsie. Kto jest winny?

Saturday, May 28, 2016

Bruised Amber Heard leaves a court in LA after filing divorce petition VIDEO

For several days the Internet is abuzz with reports of divorce one of the most beautiful Hollywood couples. Johnny Depp and Amber Heard are planning to end their marriage after just 15 months. On Monday actress filed for divorce. She also requested for Restraining Order against husband. 

There are many voices criticizing the young girl, alleging her love for money famous husband. Many people claimed that Amber married Johnny for his money. It has been speculated that the family Depp did not accept his new wife and render unpleasant her life. Only yesterday saw the light of day new facts in this case. Photos bruised face Amber are to be used as evidence in a court hearing. Apparently Johnny has committed physical violence against his wife.

Bruised and crying Amber Heard leaves a court after filing divorce petitionOn Youtube you can find a video of a sad, bruised Amber Heard leaving the court. The whole incident recorded papparazzi. In their presence Amber remained silent and didn't reacted emotionally to be hassled. But once she was in the car he began to cry (photo here: http://amberheardfansite.blogspot.com/2016/05/johnny-depp-physically-abused-amber.html). It is sad to see how desperate Amber Heard experiencing the end of her marriage.


Od kilku dni Internet aż huczy o doniesieniach o rozwodzie jednej z najpiękniejszych hollywoodzkich par. Johnny Depp i Amber Heard planują zakończyć swoje małżeństwo po zaledwie 15 miesiącach. Aktorka w poniedziałek złożyła pozew o rozwód. Wniosła także o zakazie zbliżania się do niej jej męża. Pojawiło się wiele głosów krytykujących młodą dziewczynę, zarzucających jej miłość do pieniędzy słynnego męża. Wiele osób twierdziło, że Amber wyszła za Johnny'ego dla pieniędzy.  Spekulowano także, że rodzina Deppa nie zaakceptowała jego nowej żony i uprzykrzała jej życie. Dopiero wczoraj światło dzienne ujrzały nowe fakty w tej sprawie. Zdjęcia posiniaczonej twarzy Amber mają posłużyć jako dowód w rozprawie sądowej. Podobno Johnny dopuścił się przemocy fizycznej wobec swojej żony.

 Na Youtubie można znaleźć video przedstawiające smutną, posiniaczoną Amber Heard wychodzącą z sądu. Całe zajście nagrali papparazzi. W ich obecności Amber zachowała milczenie i reagowała emocjonalnie na zaczepki. Jednak gdy już znalazła się w samochodzie zaczęła płakać. To przykre patrzeć jak zrozpaczona Amber Heard przeżywa koniec swojego małżeństwa. 

Friday, May 27, 2016

Johnny Depp physically abused Amber Heard?! Photos of the beaten Amber as evidence in a divorce case

Loud divorce matter Amber Heard and Johnny Depp is gaining momentum. When a few days ago the actress filed for divorce, many thought that she married him for money, and that she is guilty. However, in the scandal, a new thread, which relates to domestic violence. According to the actress, her husband had commit physical violence against her. Amber Heard hasn't  commented marital problems before, published a photo of her bruised face. She said her husband smashed iPhone on her face. Photos are used as evidence in a divorce case. A quarrels between spouses occurred earlier. One of them took place after the Ambers birthday party. After leaving guests drunk and drugged Johnny had to break a bottle of champagne and throw in a glass of his wife. The actress says that her husband pushed her onto the bed, tugged by the hair and thrown to the floor. After this event, the spouses do not seen each other for another month. Their last meeting took place last Saturday, when Johnny was furious. Terrified Amber picked up the phone to call for help, her husband hit her hard on the arm, and the phone, which it held left a mark on her face. Spouses again got into struggles. On Monday Amber Heard filed for divorce. This is shocking news for both fans of the actress and Johnny Depp.

Amber Heard and Johnny Depp divorce bruised face violence

Amber Heard crying after quarrel with Johnny Depp.

Amber Heard crying after quarrel with Johnny Depp

Amber Heard crying after quarrel with Johnny Depp

Amber Heard bruised face


Amber Heard in Court DivorceGłośna sprawa rozwodu Amber Heard i Johnny'ego Deppa nabiera tempa. Gdy kilka dni temu aktorka złożyła pozew o rozwód, wielu sądziło, że wyszła za niego dla pieniędzy i że to ona jest winna. Jednakże w skandalu pojawił się nowy wątku, który dotyczy przemocy domowej. Według aktorki, jej mąż miał dopuścić się fizycznej przemocy wobec niej. Kate, która wcześniej nie komentowała problemów małżeńskich, opublikowała zdjęcia jej posiniaczonej twarzy. Aktorka twierdzi, że Johnny Depp rozbił na jej twarzy iPhone'a. Zdjęcia mają posłużyć jako dowód w sprawie rozwodowej. Do kłótni pomiędzy małżonkami dochodziło już wcześniej. Jedna z nich miała miejsce po imprezie urodzinowej Amber. Po wyjściu gości pijany i pod wpływem narkotyków Johnny miał rozbić butelkę szampana a w żonę rzucić kieliszkiem. Aktorka twierdzi, że mąż popchnął ją na łóżko, szarpał za włosy i zrzucił na podłogę. Po tym wydarzeniu małżonkowie nie widzieli się przez kolejny miesiąc. Ostatnie ich spotkanie miało miejsce w zeszłą sobotę, kiedy to Johnny wpadł w szał. Przerażona Amber sięgnęła po telefon by wezwać pomoc, mąż uderzył ją mocno w rękę, a telefon, który w niej trzymała zostawił ślad na jej twarzy. Małżonkowie znowu wdali się w szarpaninę. W poniedziałek Amber Heard złożyła pozew o rozwód. To szokująca informacja zarówno dla fanów aktorki, jak i Johnny'ego Deppa.  

Johnny Depp and Amber Heard divorcing UPDATE. Scans of divorce documents leaked to the media!


  • It's over and official.
  • This is sad news for fans of Johnny Depp and Amber Heard marriage. 
  • Their divorce was officially confirmed by representatice of Johnny Depp.
  • Divorce documents filed by Amber Heard leaked  to the media.
Johnny Depp and Amber Heard doivorcing
Yesterday in many media there is information about the divorce of one of the most beautiful pair of show business - Johnnny Depp and Amber Heard. As it turned out, the information was officially confirmed Thursday by a representative of Johnny. We do not know the details comment actor who goes at this point difficult period. Katherine filed for divorce in May 23, 2016 year. Daily Mail reached the document rozmodowego spouses. Scan of the document is here:

Johnny Depp and Amber Heard divorce petition


"You have 30 calendar days after this Summons and Petition are served on you to file a Response form (FL-120) at the court and have a copy served on the petitioner. A letter, phone call, or court appearance will not protect you.

If you do not file you response on time, the court may make orders affecting your marriage or domestic partnership, your property, and custody of your children. You may be ordered to pay support and attorney foes and costs. 

For legal advice, contact a lawyer immediately. Get help finding a lawyer at the California Courts Online Self-Help Center (www...), at the California Legal Services website (...), or by contacting your local county bar association." 

What is interesting in this document that Amber took her husband's name and is called "Amber Laura Depp." 

Johnny Depp and Amber Heard divorce petition

Johnny Depp and Amber Heard divorce petition

As a reason for dissolution of marriage, Amber Heard checked "irreconcilable differences." Johnny Depp has 30 days to appeal to the lawsuit, otherwise, the court may decide on the case. Apparently Johnny Depp hired a lawyer specializing in divorces stars. Problematic issue is the lack marriage articles, which may result in the division of half of its assets estimated at $ 400 million.

Johnny Depp and Amber Heard were married on a private island in the Bahamas in February 2015 their marriage lasted just 15 months to notice of separation.

To smutna wiadomość dla fanów Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Ich rozwód został oficjalnie potwierdzony, a do mediów przeciekł pozew rozwodowy złożony przez Amber Heard. 

Wczoraj w wielu mediach pojawiła się informacja o rozwodzie jednej z najpiękniejszych par show biznesu - Johnny Depp and Amber Heard. Jak się okazało, informacja została oficjalnie potwierdzona w czwartek przez przedstawiciela Johnny'ego. Na razie nie znamy szczegółów komentarza aktora, który przechodzi w tym momencie trudny okres. Natomiast Amber złożyła pozew o rozwód 23 maja 2016 roku. DailyMail dotarł do dokumentu rozwodowego małżonków. Skan dokumentu widoczny jest na obrazkach powyżej.

Co ciekawe z dokumentu wynika, że Amber przejęła nazwisko męża i nazywa się "Amber Laura Depp". 

Jako przyczynę rozpadu małżeństwa aktorka podała "niemożliwe do pogodzenia różnice". Johnny Depp ma 30 dni na odwołanie się do pozwu, w przeciwnym razie, sąd może samodzielnie decydować o przebiegu sprawy. Podobno gwiazdor wynajął prawniczkę specjalizującą się w rozwodach gwiazd. Problematyczną kwestią jest brak intercyzy, co może spowodować podział na pół jego majątku szacowanego na 400 milionów dolarów.

Johnny Depp i Amber Heard pobrali się na prywatnej wyspie na Bahamach w lutym 2015 roku, ich małżeństwo przetrwało zaledwie 15 miesięcy do ogłoszenia separacji. 

pictures source: dailymail.co.uk

Thursday, May 26, 2016

Johnny Depp and Amber Heard DIVORCE! Breaking news!

Breaking news. We can't believe it! Amber Heard and Johnny Depp a divorce! The actress filed a court petition for divorce. As the grounds that there were irreconcilable differences characters. Amber says she is hated by the Depp's family. Their marriage was a failure, because the Johnny's family accused her use of the knowledge and the money her husband. Apparently, it was thanks to him to make a career in Hollywood. Marriage Johnny and Amber lasted only 15 months and the couple didn't sign a prenuptial. Currently Depp's wealth is valued at $ 400 million. Is spouses will fight each other for money? Is the news is gossip? Time will tell...Z ostatniej chwili. Nie możemy w to uwierzyć! Amber Heard i Johnny Depp się rozwodzą! Aktorka złożyła do sądu pozew o rozwód. Jako powód podała niemożliwą do pogodzenia różnicę charakterów. Amber twierdzi, że jest znienawidzona przez rodzinę Deppa. Ich małżeństwo okazało się porażką, ponieważ rodzina gwiazdora zarzucała jej wykorzystywanie znajomości i pieniędzy jej męża. Ponoć to dzięki niemu miała zrobić karierę w Hollywood. Małżeństwo Amber Heard i Johnny'ego Deppa trwało zaledwie 15 miesięcy i małżonkowie nie podpisali intercyzy. Obecnie majątek aktora jest wyceniany na 400 milionów dolarów. Czy małżonkowie będą walczyć ze sobą o pieniądze? Czy wiadomość okaże się plotką? Czas pokaże...

This news was updated, here is more informations.

Wednesday, May 18, 2016

Top 10 casual outfits by Amber Heard

We back to my favorite series of everyday outfits. They are the most inspiring. I present my subjective top 10 with Amber Heard's street style looks.


Powracamy do mojej ulubionej serii z codziennymi stylizacjami Amber Heard przyłapanej na ulicy. Przedstawiam moje subiektywne top 10. Myślę, że tego typu posty są najbardziej inspirujące.


1. White crochet blouse + blue skinny jeans

This is a beautiful spring look. Amber Heard looks here girly and so fresh. She wears romantic white crochet blouse, blue jeans, Ray Ban sunglasses, khaki suede bag trimmed with chain and her favourite studded nude loafers by Jeffrey Campbell.

Piękny wiosenny look. Amber wygląda tutaj dziewczęco i świeżo Założyła białą bluzkę wykończoną szydełkową aplikacją oraz niebieski jeansowe rurki. Do tego dobrała Klasyczne Ray Bany, zamszową torebkę w kolorze khaki oraz jej ulubione loafersy od Jeffrey'a Campbella.


Amber Heard Style

2. Midi black dress + black leather jacket.

Straight, but with the claw. Sexy, slim-fitting black below knee dress and leather biker jacket. High heels and beach waves hair give femine look.

Prosto, ale z pazurem. Seksowna czarna sukienka za kolano podkreśla sylwetkę, do tego czarna skórzana ramoneska nadaje rockowego klimatu. Wysokie obcasy i rozpuszczone fale to wyjąkowo kobiece akcenty.

Amber Heard Style

3. Total black look

Cozy and comfy. This minimalistic look i so chic and simply. Long coat, ankle boots and black skinny jeans are good choice for autumn.

Przytulnie i wygodnie. Długi płaszcz o kroju szlafroka, czarne rurki i botki za kostkę to idealny wybór na jesień. Całość prezentuje się minimalistycznie i bardzo szykownie.

Amber Heard Style

Mixing patterns + Midi dress

A little vintage look. Lovely black midi skirt in white clovers and white longsleeve in black polka dots. Amber matched to this brown shopper bag, sunglasses and block-color flat ballerina shoes.

Lekko retro stylizacja. Urocza spódnica w kolorze czarnym za kolano w biały kwiatowy deseń. Do tego biała bluzka z długim rękawem w czarne kropki, okulary przeciwsłoneczne, brązowa pojemna torebka, i dwukolorowe baleriny. 

Amber Heard Style

Simple navy coat

Navy is a very universal and elegance color. Everyone looks in it good. Amber knows about it, and she wore short navy wool coat, and basic rest. It's perfect look for every autumn day.

Granat to niezwykle uniwersalny i elegancki kolor. Każdy wygląda w nim dobrze. Amber doskonale o tym wie, dlatego wybrała granatowy wełniany płaszcz. Resztę stroju dopasowała stawiając na bazowe rzeczy w czarnym kolorze. To idealny look na jesienne, codzienne dni. 

Amber Heard Style

Classic base + accesories with the claw

Dark blue skinny jeans and white t-shirt. Look is completed by leopard loafers, vintage leater belt, sunglasses and boho jewelry. 

Ciemne jeansowe rurki i biała koszulka. Stylizacja została uzupełniona okularami przeciwsłonecznymi, lordsami w cętki i biżuterią w stylu boho.

Amber Heard Style

Green parka with fur hood

It's a perfect green parka for cool autumn days. Fur elements give a cozy look.

To idealna zielona arka na jesienne dni. Futrzane elementy nadają przytulności.

Amber Heard Style

Burgundy elegance

Red vine color is very elegance. Amber Heard wore a bathrobe shape coat and white addons. Red lips and simple hairdo looks very chic. 

Kolor czerwonego wina wygląda bardzo elegancko i dostojnie. Amber wybrała płaszcz o kroju szlafroka w tym kolorze, a stylizację uzupełniła dodatkami w kolorze białym. Czerwone usta i gładko upięte włosy nadają szyku. 

Amber Heard Style

Cozy jumper and Gucci bag

Comfy cream jumper with rolled up sleeves, blue jeans, inherent sunglasses and black Gucci bag with tassel. Mimimalist makeup and red nails look fresh and girly.

Wygodny kremowy sweter z podwiniętymi rękawami, niebieskie jeansy i nieodłączne okulary,do tego czarna torebka Gucci z frędzlem. Minimalistyczny makijaż i czerwone paznokcie wyglądają dziewczęco i świeżo.

Amber Heard Style

Hippie minimalist

Long white dress, loose hair and brown leather accessories. This look has 70's vibe. 

Biała długa sukienka, rozpuszczone blond włosy i skórzane brązowe dodatki. Ten look nawiązuje do lat 70. 

Amber Heard Style

These are my types, and what are yours? Let me know in the comments.

To moje typy, a jakie są wasze? Dajcie znać w komentarzach.

pics: pinterest.com

Friday, May 13, 2016

Amber Heard as Nicola Six in London Fields

We still do not know the release date of the film. Amber Heard plays the lead role in movie. It's a crime about woman who tries guess who will be her murder. In the network appeared the first unofficial trailer. Here are the photos of Amber as Nicola Six. She looks very attractive.


Wciąż nie znamy daty premieru "London Fields" z udziałem Amber Heard. Aktorka gra główną rolę i wciela się w rolę Nocoli Six, kobiety, która próbuje odgadnąć który z mężczyzn będzie jej zabójcą. W Internecie pojawił się pierwszy zwiastun thrillera. trzeba przyznać, że Amber prezentuje się bardzo atrakcyjnie. 

Amber Heard London Fields as Nicola Six

Amber Heard in sexy black lace dress and veil.
Amber Heard w seksownej czarnej koronkowej sukience.

Amber Heard London Fields as Nicola Six

Elegance long champagne dress

Tutaj w eleganckiej długiej sukni w szampańskim kolorze.

Amber Heard London Fields as Nicola Six

Backstage photo: Amber Heard makeup 

Amber Heard London Fields as Nicola Six backstage

Here is unofficial trailer "London Fields" starring by Amber Heard.Wednesday, May 4, 2016

Amber Heard at MET gala 2016 in Ralph Lauren dress

Amber Heard appeared at this year's MET gala. She wore a long glowing Ralph Lauren dress in champagne. Large notch emphasizes her shapely legs. She matched to this golden heels. Her long blonde hair was styled to bombshell look. Amber Heard showed in classic and glow makeup with burgundy lips. She looks amazing on a red carpet!

Interestingly, you could not see her pregnancy belly. It looks that my suspicions were correct. I wrote about this here: http://amberheardfansite.blogspot.com/2016/01/amber-heard-is-pregnant-with-johnny.html 

Amber Heard MET gala 2016 dress

Amber Heard MET gala 2016 dress makeup

Amber Heard in Ralph Lauren dress Met 2016

Amber Heard MET gala 2016 dress makeup

Amber eard MET Gata 2016 shoes

Amber eard zachwyciła na tegorocznej gali MET. Wybrała długą, satynową suknię w szampańskim kolorze projektu Ralpha Laurena. Głebokie wycięcie podkreślało jej zgrabne nogi. Całość zestawiła ze złotymi szpilkami oraz klasycznym,świetlistym makijażem z bordowymi ustami. Wyglądała oszałamiająco na czerwonym dywanie. 

Co ciekawe, nie było widać jej ciążowego brzuszka. Czyżby więc moje przypuszczenia okazały się trafne? :)

pics: laineygossip.com